Extra Årsmöte
October 1, 2023

Extra Årsmöte

Dagordningen för det extra årsmötet i Jönköping den 14 okt:

Tid: lördagen den 14:e okt 2023 kl 13:00

Plats: KFUM Jönköping Ungdomens Hus,Huskvarnavägen 38, Jönköping

 

DAGORDNING

 

§1.   Mötets öppnande

§2.   Val av mötesordförande

§3.   Val av mötessekreterare

§4.   Val av tvåjusteringspersoner och rösträknare

§5.   Justering av röstlängd /granskning avfullmakter samt fastställande av röstlängd

§6.   Godkännande avdagordning

§7.   Mötets behörigautlysande

§8.  Delegationsbeslut

§9.   Behandling av inkomna propositioner

§10. Årsmötetavslutas